Startpagina | LINKS | CONTACT

Asselsestraat - Garage Keekstra

Asselsestraat 265

Garage Keekstra. Archief: Evert Pol.

Asselsestraat

1929. Garage Keekstra.

Garage Keekstra

Asselsestraat

1928. Garage Keekstra.

Asselsestraat

Achter het stuur Sytze Keekstra.

Asselsestraat

1928. Garage Keekstra.

Asselsestraat

Garage Keekstra.

Asselsestraat

Garage Keekstra.

Asselsestraat

Garage Keekstra.

Asselsestraat

Garage Keekstra.

Asselsestraat

Garage Keekstra.

Asselsestraat

Garage Keekstra. (Coll. B. Meester)